Algemene Voorwaarden

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt:

a. SecurityBird: de gebruiker van deze algemene voorwaarden te boek staande als SecurityBird B.V., gevestigd aan de Verrijn Stuartweg 22-R te Diemen, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 84066237;

b. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie SecurityBird een overeenkomst aangaat;

c. Overeenkomst: de overeenkomst tussen de klant en SecurityBird;

d. Website: www.SecurityBird.nl

 

Artikel 2 Algemeen
2.1 Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen SecurityBird en de klant waarop SecurityBird deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk of elektronisch (per e-mail) is afgeweken.

2.2 De onderhavige algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met SecurityBird, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk of elektronisch zijn overeengekomen.

2.4 De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

2.5 Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SecurityBird en de klant zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

2.6 SecurityBird is gerechtigd de Alarmdienst en Aanvullende Diensten te wijzigen of te beëindigen.

2.7. De aanwezigheid van een Alarmsysteem vervangt op geen enkele manier de noodzaak van fysieke en organisatorische beveiligingsmaatregelen en van een diefstal- of brandverzekering.

 

 

Artikel 3 Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.

3.2 Afbeeldingen, prijzen en verder door SecurityBird verstrekte gegevens zijn aan wijzigingen onderhevig en binden SecurityBird niet.

3.3 SecurityBird is niet gebonden aan haar aanbod indien sprake is van druk-, zet- of programmeerfouten in haar catalogi, mailingen of op de website.

3.4 De door SecurityBird gemaakte offertes zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. SecurityBird is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de klant binnen 30 dagen worden bevestigd. De klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan SecurityBird verstrekte gegevens waarop SecurityBird haar aanbieding baseert.

3.5 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod, is SecurityBird daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij SecurityBird anders aangeeft.

3.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht SecurityBird niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

3.7 Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 4 Het Alarmsysteem

4.1. SecurityBird draagt zorg voor montage en installatie en indien overeengekomen, verplaatsing van het Alarmsysteem. De klant moet beschikken over een muurstopcontact van 230V om het Alarmsysteem te voeden en over een internetverbinding. Bij gebrek aan een (solide) internetverbinding, kan SecurityBird niet garanderen dat de Klant kan beschikken over de volledige functionaliteit van het Alarmsysteem en de Alarmdiensten en Aanvullende diensten. Er zal geen enkel element geïnstalleerd worden op een hoogte van meer dan drie (3) meter.

4.2. Een BORG- of K21035 opleverbewijs kan door SecurityBird alleen worden geleverd als dit in de opdrachtbevestiging met de Klant is afgesproken en wanneer Klant aan alle door VRKI gestelde eisen voldoet.

4.3. SecurityBird heeft het recht werkzaamheden geheel of gedeeltelijk te laten verrichten door derden.

4.4. SecurityBird zal zich inspannen om de montage-, installatie- en technische service werkzaamheden te verrichten op het met Klant overeengekomen tijdstip. Deze werkzaamheden worden in beginsel verricht tijdens kantooruren. Daarbuiten kan SecurityBird extra kosten in rekening brengen. Montagewerkzaamheden die in het kader van de Overeenkomst niet noodzakelijk zijn (zoals onnodige verplaatsingen) moeten door de Klant vergoed worden tegen het geldende uurtarief.

4.5. Klant zal het Alarmsysteem zorgvuldig gebruiken. Klant zal daarbij geen handelingen verrichten, doen of laten verrichten die strijdig zijn met het doel van de Alarmdienst en/of Aanvullende Diensten, of anderszins overlast in de ruimste zin van het woord of op enigerlei wijze hinder aan SecurityBird en/of derden en/of overheidsdiensten veroorzaken, dan wel daarbij jegens deze onrechtmatig handelen. 4.6. Klant zal diefstal, verlies, wijzigingen in de omgeving en/of de omgevingscondities van het Alarmsysteem en andere zaken (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend eventuele inrichtingen, nieuwe gordijnstangen, huisdieren, etc.) na de oplevering die de correcte werking van het Alarmsysteem kunnen beïnvloeden, onverwijld mondeling en schriftelijk aan SecurityBird melden.

4.7. Klant erkent dat het Alarmsysteem bedoeld is om de beveiliging van personen en eigendommen te waarborgen en verbindt zich ertoe het alleen voor deze doeleinden te gebruiken en in overeenstemming met de wettelijke vereisten. SecurityBird kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik van het Alarmsysteem en/of de Aanvullende diensten voor andere doeleinden.

4.8 Bij de levering van de Alarmdienst en Aanvullende Diensten is SecurityBird afhankelijk van derden, de werking van het Ethernet, het internet en / of het GPRS/4G-netwerk. Klant is ermee bekend en accepteert dat SecurityBird op deze werking geen invloed kan uitoefenen.

4.9 Klant is verantwoordelijk voor het juist onderhouden van het Alarmsysteem, waarbij SecurityBird graag ondersteunt. SecurityBird kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet juist functioneren van het systeem op een tijdstip na oplevering.

 

 

Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële of andere consequenties zal hebben, zal SecurityBird de klant hierover van tevoren inlichten.

5.3 In afwijking van lid 2 van dit artikel zal SecurityBird geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan SecurityBird kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6 Prijswijziging

6.1 Indien de prijzen voor de aangeboden producten stijgen na de totstandkoming van de overeenkomst, dan is de klant bevoegd de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.2 Prijsverhoging na de totstandkoming van de overeenkomst ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling is toegestaan en is geen grond voor ontbinding.

 

Artikel 7 Betaling

7.1 Betaling van producten welke middels de website zijn besteld, kan op de wijzen zoals aangegeven tijdens het bestelproces.

7.2 Indien de betaling op rekening geschiedt, dient de betaling van het factuurbedrag binnen 14 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door SecurityBird aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd.

7.3 Indien de klant in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 dagen, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is dan wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag. Indien de klant na aanmaning en ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan SecurityBird de vordering uit handen geven, in welk geval de klant naast het dan verschuldigde totale bedrag en de wettelijke rente tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

7.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen en producten van SecurityBird op de klant onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 8 Ontbinding

8.1 De klant zijnde een natuurlijk persoon heeft, indien er sprake is van koop op afstand, het recht gedurende 7 werkdagen na ontvangst van het product de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden en het geleverde product te retourneren, mits ongebruikt en voorzien van zijn originele label, verpakkingen, etc. SecurityBird zal bij een dergelijke ontbinding binnen 30 dagen na ontvangst van het product reeds betaalde gelden restitueren. Bij de aflevering van het bestelde product wordt de klant schriftelijk gewezen op het in dit artikel genoemde ontbindingsrecht en de vereisten voor gebruikmaking van dit recht.

8.2 Indien de klant de overeenkomst overeenkomstig lid 1 van dit artikel ontbindt, zijn de verzendkosten in verband met het retourneren van het product voor rekening van de klant.

8.3 Lid 1 van dit artikel is niet van toepassing indien het geleverde product op enige wijze naar specificaties van de klant is vervaardigd.

8.4 SecurityBird is bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien de klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet nakomt.

8.5 Voorts is SecurityBird bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

8.6 SecurityBird is bevoegd de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst op te schorten, indien na het sluiten van de overeenkomst SecurityBird ter kennis is gekomen, omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de klant de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond te vrezen bestaat dat de klant slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.

8.7 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van SecurityBird op de klant onmiddellijk opeisbaar. Indien SecurityBird de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en de overeenkomst.

 

Artikel 9 Klachtenregeling en verjaring

9.1 De klant is verplicht de geleverde producten en / of installatie onverwijld te controleren en gebreken binnen bekwame tijd te melden. Indien de klant een natuurlijk persoon is, dan is de kennisgeving binnen een termijn van 14 dagen na de ontdekking van het gebrek tijdig. Klachten kunnen schriftelijk of telefonisch gemeld worden bij: SecurityBird

9.2 Klachten worden door SecurityBird binnen 30 dagen afgehandeld. Indien afhandeling van een klacht binnen de termijn van 30 dagen onverhoopt niet mogelijk is, zal de klant op de hoogte worden gesteld van de vertragingsduur.

9.3 Door SecurityBird als ondeugdelijk erkende producten zullen door haar hetzij worden gerepareerd hetzij worden vervangen, hetzij in het aankoopbedrag worden gecrediteerd. De kosten welke gepaard gaan met het repareren dan wel vervangen van ondeugdelijke producten zijn voor rekening van SecurityBird.

9.4 Alle aanspraken jegens SecurityBird die niet binnen 1 jaar na hun ontstaan bij SecurityBird zijn ingediend, vervallen door verjaring.

 

Artikel 10 Garantie

10.1 De garantie die op de producten wordt geboden, is vermeld op de factuur van het desbetreffende product. Indien het product binnen de garantietermijn een gebrek vertoont, zal SecurityBird het binnen een redelijke termijn kosteloos herstellen of vervangen. Deze garantie komt de klant toe onverminderd de rechten of vorderingen die de wet de klant toekent.

10.2 Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van: a. normale slijtage; b. onoordeelkundig gebruik; c. niet of onjuist uitgevoerd onderhoud; d. wijzigingen of reparaties door de klant of door derden; e. brand, bliksem, overstromingen, natuurrampen en ontploffingen; f. schade veroorzaakt door derden; g. enig overheidsvoorschrift inzake de aard of de kwaliteit van de toegepaste materialen.

10.3 De Koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot SecurityBird te wenden. De kosten van een elders uitgevoerde reparatie of dienst worden niet door SecurityBird vergoedt.

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid

11.1 SecurityBird kan niet gehouden worden tot het vergoeden van enige schade, die een direct of indirect gevolg is van: a. een gebeurtenis, die in feite buiten haar macht ligt en aldus niet aan haar doen en/of laten kan worden toegeschreven, zoals onder andere verder omschreven in artikel 12 van deze algemene voorwaarden; b. enige daad of nalatigheid van de klant, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege de klant te werk zijn gesteld.

11.2 SecurityBird is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar website wegens onderhoud of anderszins.

11.3 SecurityBird is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat SecurityBird is uit gegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor SecurityBird kenbaar behoorde te zijn.

11.4 SecurityBird is niet aansprakelijk voor eventuele ongevallen met het product, door bijvoorbeeld verkeerd of ondeskundig gebruik.

11.5 Indien de klant of een derde wijzigingen aanbrengt in het door SecurityBird geleverde product, sluit SecurityBird iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de werking en eventuele (gevolg-) schade.

11.6 In geen geval is SecurityBird aansprakelijk voor schade, die is ontstaan of veroorzaakt doordat de klant het product heeft gebruikt voor een ander doel dan waarvoor het is aangeschaft.

11.7 SecurityBird is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.8 Indien SecurityBird aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SecurityBird beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst, althans tot dat gedeelte van de overeenkomst waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.9 De in deze algemene voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van SecurityBird of haar ondergeschikten.

 

Artikel 12 Overmacht

12.1 Als gebeurtenissen die in feite buiten de macht van SecurityBird liggen, dan wel niet aan haar doen en/of laten kunnen worden toegeschreven, worden in elk geval beschouwd: belemmeringen door derden, die van overheden inbegrepen; belemmeringen in het vervoer, zoals; gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproeren, oorlogen of oorlogsgevaren, zowel hier te lande als in landen van herkomst van de producten; verlies of beschadigingen van producten bij het transporteren daarvan, het niet of niet tijdig leveren van producten aan SecurityBird door haar leveranciers; ex- en importverboden; branden, storingen en ongevallen in het bedrijf van SecurityBird of van haar leverancier; het verbranden van middelen van vervoer van SecurityBird of haar leverancier, het optreden van storingen daaraan, het betrokken raken bij ongevallen daarvan; het opleggen van heffingen, of het nemen door de overheid van andere maatregelen, wijzigingen in feitelijke omstandigheden teweeg brengende.

12.2 Bij het zich voordoen van een gebeurtenis, zoals aangegeven in lid 1 van dit artikel zal SecurityBird niet gehouden kunnen worden tot het vergoeden van enige schade als een direct of een indirect gevolg daarvan, maar zal zij tevens vooralsnog ontheven zijn van haar verplichting tot levering, dan wel het uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden. Het zal van de omstandigheden van het geval afhangen of dat geheel, dan wel gedeeltelijk het geval zal zijn en zal blijven, dan wel of er slechts sprake zal zijn van een opschorting van levering en/of uitvoering, zoals overeengekomen, zal de overeenkomst beschouwd worden als geannuleerd, dan wel als te zijn ontbonden. Bij een zich voordoende mogelijkheid om alsnog, en/of gewijzigd, te leveren en/of uit te voeren, zullen zowel SecurityBird als de klant, eventueel onder aanpassing van de door de klant te betalen bedragen, gehouden zijn om die te benutten.

12.3 Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 30 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

 

Artikel 13 Geheimhouding

13.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

13.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, SecurityBird gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en SecurityBird zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is SecurityBird niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de klant niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 14 Intellectuele eigendomsrechten

14.1 De klant dient alle intellectuele eigendomsrechten welke rusten op de door SecurityBird geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

14.2 Zonder voorafgaande schriftelijke of elektronische toestemming van SecurityBird, mag de klant geen informatie, teksten, logo’s, merken, handelsnamen en afbeeldingen die hij via de website heeft verkregen, kopiëren, doorsturen, verspreiden, reproduceren of publiceren.

 

Artikel 15 Eigendomsrecht

15.1 Alle geleverde goederen blijven het eigendom van SecurityBird tot dat alle vorderingen van SecurityBird op de koper, uit welke hoofde dan ook, volledig zijn betaald. Het is koper niet toegestaan, zolang de goederen nog eigendom SecurityBird zijn, deze te vervreemden, verpanden of op enige andere wijze te bezwaren, dan wel op welke wijze dan ook daarover te beschikken.
 

Artikel 16 Beveiliging en internet

16.1 SecurityBird zal passende beveiligingsmaatregelen nemen om de website te beschermen tegen de risico’s van onbevoegde toegang tot of wijziging, vernietiging of verlies van de door de klant via de website ingevoerde gegevens, maar SecurityBird kan ter zake geen garantie geven.

 

Artikel 17 Mobiele App

17.1 Het alarmsysteem, intercom en eventuele camera’s zijn voor de klant te benaderen via een mobiele app genaamd ‘HIK-Connect’. Klant erkent dat SecurityBird hier afhankelijk is van derden voor de ontwikkeling van deze app en voor derden voor de platforms waarop deze app draait (IOS en Android). SecurityBird kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het eventueel niet functioneren van deze app.

 

Artikel 18 Slotbepalingen

18.1 SecurityBird behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen. SecurityBird zal de wijziging duidelijk voorafgaand aan het moment van bestellen aan de klant bekend maken.

18.2 Indien de klant de wijziging niet accepteert, kan hij de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbinden, behoudens eventuele financiële verplichtingen van de klant.

18.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

18.4 Op elke overeenkomst tussen SecurityBird en de klant is Nederlands recht van toepassing.